Podmienky ochrany osobných údajov

Dotknutých osôb – kupujúcich, využívajúcich e-shop www.splashbrush.sk (ďalej len „e-shop“) s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Spoločnosť ProfiDENT s.r.o., so sídlom Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava, IČO: 17 327 733, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 1299/B, tel.: +421 907 918 933, e-mail: info@splashbrush.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude spracúvať ich nasledujúce osobné údaje, ktoré mu boli z ich strany poskytnuté:

a. meno, priezvisko,
b. e-mailová adresa a telefónne číslo,
c. fakturačná adresa,
d. doručovacia adresa,
e. bankové spojenie/IBAN/,
f. vlastnoručný podpis
g. cookies,
h. IP adresa

(ďalej len „“).

PREVÁDZKOVATEĽ BUDE SPRACÚVAŤ OÚ ZA NASLEDUJÚCICH PODMIENOK:

E-SHOP

 1. Účelom spracúvania OÚ je kúpna zmluva – zabezpečenie maloobchodného predaja výrobkov dotknutým osobám prostredníctvom e-shopu, vrátane spracovania účtovných dokladov, doručovania výrobkov dotknutým osobám a vedenia/vybavenia súvisiacej agendy;
 2. Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka. Ak ich zákazník neposkytne, nemôže využiť služby e-shopu.
 3. Právnym základom spracúvania OÚ zákazníka na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom.
 4. Príjemcovia OÚ sú:
   Tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúvajú OÚ (napr. osoby zabezpečujúce vedenie účtovníctva, plnenie daňových povinností, poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, prepravcovia, právni poradcovia, audítori, a pod.),
   Subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

MARKETING

 1. Účelom spracúvania OÚ je marketingová komunikácia – zasielanie newslettera, iné formy priameho marketingu a pod.
 2. Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka.
 3. Právnym základom spracúvania OÚ zákazníka (v nevyhnutnom rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa) je oprávnený záujem prevádzkovateľa e-shopu, napríklad informovanie zákazníka o novom produkte e-shopu s cieľom podporiť jeho predajnosť.
 4. Príjemcovia OÚ sú:
   Tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov spracúvajú OÚ (napr. poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, subjekty zabezpečujúce zasielanie informačných výstupov, právni poradcovia a pod.),
   Subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

PREVÁDZKOVATEĽ BUDE UCHOVÁVAŤ OÚ V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH E-SHOP A MARKETING:

 • E-SHOP – počas využívania e-shopu dotknutou osobou a maximálne 10 rokov odo dňa posledného využitia e-shopu z jej strany;
 • MARKETING – počas využívania e-shopu dotknutou osobou a maximálne 5 rokov odo dňa posledného využitia e-shopu z jej strany.

DOTKNUTÉ OSOBY MAJÚ V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM SVOJICH OÚ PREVÁDZKOVATEĽOM NASLEDUJÚCE PRÁVA:

1. PRÁVO POŽADOVAŤ OD PREVÁDZKOVATEĽA PRÍSTUP K SVOJIM OÚ:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú,
 • ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto OÚ a informácie o:
  a) účele spracúvania OÚ,
  b) kategórii spracúvaných OÚ, c) príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
  d) dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
  e) existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania OÚ, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
  f) právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  g) ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
  h) existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona.

2. PRÁVO NA OPRAVU OÚ, V RÁMCI KTORÉHO MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVO:

 • požiadať prevádzkovateľa o bezodkladnú opravu nesprávnych OÚ, ktoré sa dotknutej osoby týkajú;
 • požiadať prevádzkovateľa o doplnenie neúplných OÚ.

3. PRÁVO NA VYMAZANIE, V RÁMCI KTORÉHO MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVO:

 • dosiahnuť bezodkladný výmaz OÚ, ktoré sa jej týkajú; prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať OÚ len vtedy, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
  a)
   OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
  c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
  d) OÚ sa spracúvali nezákonne,
  e) OÚ musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie, platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  f) OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.

  PRÁVO NA VYMAZANIE NEMOŽNO UPLATNIŤ V PRÍPADE, AK JE SPRACÚVANIE OÚ POTREBNÉ:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b)
 na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie OÚ znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OÚ, V RÁMCI KTORÉHO MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVO:

 • na obmedzenie spracúvania OÚ prevádzkovateľom v jednom z nasledujúcich prípadov:
  a) dotknutá osoba napadne/namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť;
  b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  c) prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

5. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OÚ, V RÁMCI KTORÉHO MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVO:

a) získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
b) preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
 sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
 ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos OÚ priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutou osobou nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6. PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OÚ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE, V RÁMCI KTORÝCH MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVO:

a) kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému týchto právnych základoch.
b) kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;
c) aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
2) povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo
3) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

TOTO OBOZNÁMENIE DOTKNUTÝCH OSÔB JE ZVEREJNENÉ A K DISPOZÍCII NA NAHLIADNUTIE V SÍDLE PREVÁDZKOVATEĽA A NA INTERNETOVEJ STRÁNKE www.splashbrush.sk.

Čo je to súbor cookie ?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači, alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Táto web stránka používa súbory cookies na zapamätanie používateľských nastavení. Rovnako aj pre lepšie prispôsobenie záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkčnosť stránky.
Používam aj nástroj Google Analytics a Adwords. Tieto služby umožňujú webovú analýzu, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google.
Súbor cookie generuje informácie o tom, ako sú webové stránky využívané a aká je ich návštevnosť. Ukladajú sa do priečinka prehliadača a následne sú odoslané a uložené na serveroch Google. Vo všeobecnosti zjednodušujú prehliadanie webu.
Spoločnosť Google používa tieto informácie pre analýzu aktivít na webových stránkach a tiež pre tvorbu prehľadov.

Pomáhajú skvalitňovať poskytované služby, a to prispôsobením obsahu stránok potrebám a záujmom užívateľov. Ukladaním vašich predvolieb vyhľadávania či registrácie do nových služieb, pomáhajú chrániť údaje a vyberať relevantné reklamy.
Spoločnosť Google je oprávnená poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo v prípade že takéto tretie strany spracovávajú dáta v mene spoločnosti Google.
Na stránke sú aj odkazy na iné stránky ( ako YouTube, Katasterportal, Ministerstvo financií a pod..), ktoré môžu rovnako využívať cookies.

Ako kontrolovať súbory cookie ?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú správne fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie ?

Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Ak si neželáte, aby o vás boli zhromažďované akékoľvek informácie, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookie nájdete v nastaveniach vášho prehliadača. Zmena nastavenia cookies môže ovplyvniť funkčnosť a bezchybný chod tejto stránky.