Obchodné podmienky

predávajúceho – spoločnosti ProfiDENT s.r.o., so sídlom Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava, IČO: 17 327 733, DIČ: 2020332501, IČ DPH: SK2020332501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 1299/B (ďalej tieto Všeobecné obchodné podmienky len ako „VOP“).

E-mailový kontakt: info@splashbrush.sk, reklamacie@splashbrush.sk
Telefonický kontakt: 00421 907 918 933

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie zakúpenie tovaru kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.splashbrush.sk. Zmluvné strany si môžu dohodnúť ustanovenia odchýlne od týchto VOP a musia tak urobiť výslovne v uzatváranej kúpnej zmluve. V takomto prípade budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému e-shopu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá si ponúkaný tovar objednala telefonicky, alebo zaslaním e-mailu a e-mailom alebo ústne potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas s VOP.

1.5. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom e-shopu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Produktom sa rozumejú najmä pomôcky zubnej hygieny (zubné kefky, pasty, ústne vody a pod.). Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, zaslaním e-mailu alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom alebo mu ju predstaví ústne. Následne pošle kupujúcemu informácie k platbe.

2. OBJEDNÁVKA PRODUKTU – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada celej kúpnej ceny a poštovného (poštovné sa neuhrádza v prípade, ak tak ustanoví predávajúci podľa určitej sumy nákupu na základe aktuálnej ponuky predávajúceho) je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme emailového potvrdenia, že objednávka sa pripravuje na odoslanie.

2.3. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim alebo ústnym/telefonickým/emailovým potvrdením kupujúcim. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. Faktúra bude odoslaná elektronicky.

3. KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI PLATBY

3.1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na e-shope www.splashbrush.sk. Kúpna cena konkrétneho produktu je uvedená nezameniteľne pri každom produkte. Základným platidlom je mena euro. V prípade objednávky v zmysle čl. 2. bod 2.3 týchto VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom alebo ho informujte telefonicky. Kupujúci majú nárok využiť zľavové kódy, resp. kupóny, ak sú k dispozícii, ktoré im poskytnú zľavu zo základnej ceny tovarov. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Súčasťou ceny nákladov vyčíslených na stránke nie je poistenie zásielky. V prípade, ak má kupujúci záujem o poistenie zásielky, je potrebné toto dojednať s predávajúcim individuálne.

3.2. Informácie, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, teda spracovanie objednávky a doručenie tovaru kupujúcemu, pričom ich ďalšie spracúvanie v zmysle ochrany osobných údajov je uvedené v dokumente „Oboznámenie o spracúvaní a ochrane osobných údajov“.

3.3. Možnosti platby a ich spoplatnenie:
1. Dobierkou – 1, 99 Eur.
2. Bankovým prevodom – Zadarmo
3. Elektronická platba – Zadarmo
4. Platba pri osobnom prevzatí tovaru v sídle spoločnosti – Zadarmo

3.4. Elektronická platba je realizovaná prostredníctvom platobnej brány GOPAY. Kupujúci môže zaplatiť platobnými kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Po dokončení objednávky bude kupujúci presmerovaný na rozhranie platobnej brány GOPAY, kde dokončí platbu objednávky. V prípade korektného platobného postupu a zadania správnych údajov dostane následne notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Rovnako bude informovaný, ak platba bola neúspešná. Vtedy je potrebné vykonať platbu znova, inak objednávka nebude vybavená.

4. DODANIE PRODUKTOV

4.1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať tovar v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Tovar však obvykle expedujeme do 3 pracovných dní, aby bol doručený kupujúcemu do 7 dní, ak je to možné.

4.2. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní, dohodnúť sa na ďalšom postupe alebo mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.3. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností). Dodanie produktu je uskutočnené aj jeho odovzdaním kupujúcemu na ním určenom mieste (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.4. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom prevzatia produktu na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po jeho doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho alebo doručovateľa. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho alebo doručovateľ povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho alebo doručovateľ.

4.5. Účtovný doklad bude štandardne doručený elektronicky, ak kupujúci nepožiada o jeho doručenie v tlačenej forme.

5. PREVZATIE PRODUKTU

5.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke, riadne a včas, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

5.2. V prípade, ak si kupujúci v dohodnutej lehote neprevezme zásielku, ktorá bola doručovaná do miesta dodania určeného kupujúcim, pričom bol kupujúcim vybraný spôsob platby na dobierku, zásielka sa vráti ako nedoručená predávajúcemu. Okamihom márneho uplynutia odbernej lehoty kúpna zmluva zaniká pre nesplnenie zmluvy (nedodržanie záväzku kupujúceho uhradiť kúpnu cenu).

5.3. Vlastníctvo k produktu prechádza na kupujúceho momentom uhradenia kúpnej ceny.

5.4. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 5.2. tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

6. PREPRAVNÉ

6.1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnúté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené vo faktúre alebo v cenovej ponuke zaslanej e-mailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Cena prepravných nákladov je tiež uvedená pri vyplňaní objednávky na e-shope. Cena dopravy (aj s DPH) bude prirátaná v nasledovnej výške podľa preferencie kupujúceho (zahŕňa aj balné a manipulačný poplatok).
V rámci územia SR:

 • Doručenie kuriérskou službou DEPO – 3,50 Eur. / bezplatné (pri nákupe nad 24,00 €)
 • Doručenie na odberné miesto Packeta  – 2,50 Eur. / bezplatné (pri nákupe nad 24,00 €)

V rámci územia ČR:

 • Doručenie na odberné miesto Packeta  – 3,50 Eur. / bezplatné (pri nákupe nad 24,00 €)

Iné krajiny:

 • Individuálne po dohode kupujúceho a predávajúceho.

6.2. Poistenie zásielky je účtované a hradené kupujúcim zvlášť a je dojednané len na základe výslovnej žiadosti kupujúceho.

7. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

UPOZORNENIE: Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nie je podľa § 7 ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho pre predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, možné.

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY SA VZŤAHUJE LEN NA KUPUJÚCICH, KTORÍ MAJÚ POSTAVENIE SPOTREBITEĽA V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PREDPISOV.

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku”) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

7.2. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci – spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.).

7.3. V zmysle § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar by mal kupujúci – spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane ochranného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. zubné kefky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

7.4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom – spotrebiteľovi vyžadované predloženie občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predávajúci z dokladu totožnosti len skontroluje údaje, doklad za týmto účelom nebude skenovaný ani kopírovaný.

7.6. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv, predmetom ktorých je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.7. Ak sa rozhodne kupujúci – spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým odstúpením od kúpnej zmluvy, s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu kupujúceho.

7.8. Ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

7.9. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.10. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku, prípadne podľa individuálne uzatvorených zmlúv.

7.11. Kupujúci – podnikateľský subjekt môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti písomne (e-mailom) upovedomiť predávajúceho na e-mail: reklamacie@splashbrush.sk. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.12. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci – podnikateľ nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 7.11 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.13. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

7.14.Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku: ProfiDENT s. r. o., Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava, 0907 918 933, email: reklamacie@splashbrush.sk

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

8.1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok, ktorý je s ohľadom na práva kupujúceho a lepšiu prehľadnosť uvedený v samostatnom dokumente.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho – ProfiDENT s.r.o. (www.splashbrush.sk).

Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 01.01.2021.

Verzia dokumentu: VOP-01/2021